អំពីគម្រោង

ធនធាន

កម្រងរូបភាព

ការបោះពុម្ភ

ឧបត្ថម្ភដោយ

ដៃគូរបស់យើង

Access to Information

For improved public service and participatory development, journalists must provide the community with the chance to understand the processes of the government through investigative reporting and open up opportunities for dissemination of information about A2I principles and initiatives. Thus, to increase the demand for A2I from the media sector, the Swedish International Development Aid, through UNESCO Phnom Penh, funds a three-years sub-project on Increasing Demand for A2I from the Media Sector to be implemented by the Cambodia Communication Institute (CCI) of the Royal University of Phnom Penh from 2015-2017.

A Trainee Impression on a2i Training

Roeurn Chanthey, a trainee who’s also a RFA’s reporter said that the training on Access to Information funded by SIDA through UNESCO, Phnom Penh is really important for all trainees to learn what is right and wrong in reporting and this course will help them to perform their role professionally and ethically with a high responsibility to their society.

ប្រតិទិន

ទំនាក់ទំនង

លោក ចន សុវណ្ណារ៉ា

អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង

លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧៧០៨៩១

អុីម៉េល: [email protected]

កញ្ញា នី ចាន់និ

ជំនួយការគម្រោង

លេខទូរស័ព្ទ: 089 87 87 64

អុីម៉េល: [email protected]

វិទ្យាស្ថានសារគមនាគមន៍កម្ពុជា,

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន: សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សុី ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ទូរសាេ:    (៨៥៥) ២៣ ៨៨៤ ៤០៨